Metamorphosen des Schreibens. Burroughs, Darboven, Dermisache, Dubuffet, Huet, Gerz u.a.

Ausstellung Sammlung Künstlerbücher

21.10.1994 - 19.02.1995